اهای تویی که "شما" خطابم کردی

صدای شکستنمو شنیدی؟

من همون شمای دیروزت هستم که

با احساسات بی دریغت به "تو" تبدیل شدم

و باز دوباره "شما"شدم

اهای تویی که "شما" خطابم کردی!!!!

حالا خودت بگو من احساساتیم یا "شما" ؟؟