4 - خيلي از زوجهاي جوان بعد از ماه عسل ديگه فرصت مسافرت رفتن را پيدا نمي كنند .حتي فرصت تفريحات كوچك را هم از دست مي دهند . به خاطر مشغله و گرفتاري شوهر و خستگي روزمره وي رمقي و حوصله اي براي گردش و تفريح با همسرش را ندارد . نداشتن تفريح و مسافرت روحيه ي شاد زوجين را تحت تأثير قرار داده و باعث ناراحتي در زندگي مي شود . آقاي محترم مسافرت و پارك و تفريحات ديگر همانند خوردن و آشاميدن ضروري است