19- روبيل

مرحوم سيدعبدالله جزائري يكي از علماي شوشتر (متوفي 1173 ه.ق) در فصل نهم تذكره شوشتر مي‌گويد: مقامات بسياري از انبيا بني اسرائيل در حوالي شوشتر و دزفول يعني نزديك رودخانه دزفول معروف هستند مانند: اسحاق، شمعون، يعقوب، لاوي، جرجيس و روبيل.

در كتاب الغدير آمده كه قبر روبيل پسر حضرت يعقوب در مصر است.
20- يونس

در كتاب "فرهنگ آبادي‌ها و مكان‌هاي مذهبي‌ كشور" از مدفن يونس پيغمبر در گناباد ذكري به ميان آماده است كه صحت آن مورد ترديد است.

آرامگاه يونس پيغمبر در موصل عراق است.
21- يعقوب

در كتاب "فرهنگ آبادي‌ها و مكان‌هاي مذهبي كشور" از وجود مدفن يعقوب پيامبر در گرگان نام برده شده كه اطلاعات صحيحي در اين مورد وجود ندارد.

در الغدير آمده است: حضرت يعقوب در مصر رحلت كرد و به شام برده شد.

22- آرامگاه پيامبراني كه صحت و درستي آنها تاييد نشده:

ابراهيم خليل در سوسنگرد
اسحاق و اسماعيل در جاده دزفول به هفت تپه
ايوب پيامبر در دهكده بندبن لكناي تنكابن
صالح پيامبر در شوشتر


منابع:
1. شرح احوال حضرت خالد نبي – عبدالرحمن آخوند تنگلي طانا
ترجمه : موسي جرجاني
چاپ و نشر : موسسه فرهنگي انتشاراتي مختوم قلي فراغي – گرگان 1385

2. پيامبران سرزمين ما – عباس صالح مدرسه ‌اي – قم – در راه حق – 1380
3. پژوهشي در زندگي پيامبران در ايران – ولي الله‌فوزي تويسركاني – دفترا نتشارات اسلامي –
4. بناهاي آرامگاهي – پژوهشگاه فرهنگي و هنر اسلامي
5. آرامگاه در گستره فرهنگ ايراني – دكتر مهدي غروي – سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

6.كوروش كبير(ذوالقرنين)ـ تاليف مولانا ابوالكلام آزاد ـ ترجمه باستاني پاريزي ـ تهران ـ نشر علم ـ 1380

پايگاه استاد حسين انصاريان