بر گرفته از کتاب همراه با قرآن

مولف :سید مصطفی علوی