بر گرفته از کتاب همراه با قرآن

مولف :سید مصطفی علوی
نام ديگر سوره هاي قران