امام علي (ع) ميفرمايند : کسي که خويش را بزرگ ببيند در پيشگاه خدا حقير است

امام علي (ع) ميفرمايند : دنيا روياست و مغرور شدن به آن پشيماني .

امام علي (ع) ميفرمايند : ديدار اهل نيکي قلبها را آباد ميکند .

امام علي (ع) ميفرمايند : ابراز فقر و نداري از کمي همت آدمي سرچشمه ميگيرد .

امام علي (ع) ميفرمايند : اداي امانت ، کليد رزق است .

امام علي (ع) ميفرمايند : زندگي را براي خوردن مخواه ، بلکه خوردن را براي زندگي بخواه .

امام علي (ع) ميفرمايند : گمراهي و زور گويي آخرين مرحله حکومت پادشاهان است .

امام علي (ع) ميفرمايند : مبناي همه عيبها براي انسان طمع زياد است .

امام علي (ع) ميفرمايند : رضايت به مقدرات الهي ، اندوه را از بين ميبرد .

امام علي (ع) ميفرمايند : قناعت ثروتي است که تمامي ندارد .

امام علي (ع) ميفرمايند : خداوند زيباست و زيباييها را دوست دارد .

امام علي (ع) مي فرمايند : مبناي همه عيبها براي انسان ، طمع زياد است .

امام علي (ع) مي فرمايند : رضايت به مقدرات الهي ، اندوه را از بين مي برد .

امام علي (ع) مي فرمايند : قناعت ثروتي ست که تمامي ندارد .

امام علي (ع) مي فرمايند : خداوند زيباست و زيبايي ها را دوست دارد .

امام علي (ع) مي فرمايند : دلها مانند ظرف است و بهتر از همه دليست که ظرفيت آن بيشتر است .

امام علي (ع) مي فرمايند : چه بسا روزه داري که بهره اش از روزه ، جز گرسنگي و تشنگي نباشد .

امام علي (ع) ميفرمايند : سخن چيني تير کشنده هست .

امام علي (ع) ميفرمايند : با هوي و هوس خود بجنگيد ، همانطور که به دشمن خود ميجنگيد .

امام علي (ع) ميفرمايند : ديدار اهل نيکي ، قلبها را آباد ميکند .

امام علي (ع) ميفرمايند : ابراز فقر و نداري ، از کمي همت آدم سرچشمه ميگيرد .

امام علي (ع) ميفرمايند : اداي امانت ، کليد رزق است .

امام علي (ع) ميفرمايند : زندگي را براي خوردن مخواه ، بلکه خوردن را براي زندگي بخواه .

امام علي ( ع ) ميفرمايند : گمراهي و زورگويي ، آخرين مرحله حکومت پادشاهان است