یاد و خاطره قافله سالار

معلمان شهید


فیلسوف فرزانه آیت الله مرتضی مطهری

و روز معلم گرامی و جاودانه باد . . .