ای آشنای غریب ، جمعه ظهور کن
یک مرتبه از کوچه ما هم عبور کن

حک شد به روی بال قنوت نمازمان
این خواهش قدیمی : « آقا ظهور کن »پيامك هاي مهدوي{ پیامک های دلتنگی و انتظارو اشتیاق}