پی نوشت:

1) منبع این تحقیق و بررسی برنامه نرم افزاری مفید و جالب مربوط به قرآن است به نام «تبیان/ 3»

که توسط دفتر تبلیغات اسلامی مرکز فرهنگ قرآن انجام گرفته است.

منابع مقاله:فصلنامه مکتب اسلام، شماره 3، حسین حقانی زنجانی؛

منبع: حوزه نت