جهرمی زاه_ دین و اندیشه

1 ـ بحار، ج99، ص233

2 ـ بحار، ج99، ص233

3 ـ بحار، ج99، ص234

4ـ بقره : 158

5- در بارگاه نور، حسین انصاریان