10- نوزايي معاصي در پرتو رسانه ها


رسانه ها مهم ترين ابزار ترويج فرهنگ نوين غربي است؛ فرهنگي که الان شرق تا غرب عالم را متأثر از خود ساخته
و تمام جهات جغرافيايي جهان از حيث فرهنگ، غربي شده اند. اينترنت، ماهواره، تلويزيون و ..
از سويي براي تحقق حاکميت شيطان به ترويج فساد و فحشا از هر طريق ممکن همت گماشته اند و از سوي ديگر، برخي گناه ها
مانند دروغ، غيبت، تهمت و افترا، نمامي ( سخن چيني) و ... با استفاده از ابزار رسانه دچار تحول مفهومي شده
و براي بسياري از مردم کاملا عادي شده است.