پیامبر اکرم ( ص) می فرماید :
خوشرویی کینه را از بین می برد

کافی ، جلد 2 ، صفحه 103