آثار سازنده معاد در قرآن کریم

قرآن در یک آیه، نظریه دو گروه (مادی و الهی) را درباره معاد منعکس میکند،

شما در مفاد این دو نظر، دقت کنید، سپس به سؤالی که خواهیم کرد پاسخ بفرمائید


1 قال الذین کفروا لا تاتینا الساعة

.2 قل بلی و ربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذرة فی السموات و لا فی الارض

و لا اصغر من ذلک و لا اکبر الا فی کتاب مبین. (سباء آیه 4)


«گروه کفار گفتند که قیامتی نخواهد آمد.»

«بگو، سوگند به خدایم رستاخیز خواهد آمد، اوست آگاه از غیب حتی اندازه سنگینی ذره ای در آسمانها و زمین

و نه از آن کوچکتر و نه از آن بزرگتر نزد او پنهان نیست و همگی در کتاب روشنی مضبوط می باشد.»


من از شما سؤال میکنم کدام یک از این دو مکتب می تواند، به اجراء قوانین و تحکیم عدالت اجتماعی و حفظ حقوق همنوعان کمک کند؟

آیا آن مکتبی که می گوید:


جهان، صاحبی و خدائی دانا، توانا، عادل و دادگر ندارد و پس از مرگ، برای اعمال او حساب و کتابی در کار نیست،

با مکتبی که میگوید هر عملی هر چند کوچک باشد، در روز بازپسین، حساب و کتابی خواهد داشت؟پی نوشت ها:

.1 سوره انعام آیه 29، و نیز به سوره مومنون آیه 37 مراجعه شود.

.2 سوره یوسف، آیه .22منابع مقاله:

الهیات و معارف اسلامی، سبحانی، جعفر؛