پی‏ نوشت‏ها:
1) حشر (59) آیات 11 14.
2) اعراف (7) آیه‏73.
3) همان آیه‏65 و هود (11) آیه‏50.
4) نساء (4) آیه‏72.
5) رعد (13) آیه‏28.
6) منافقون (63) آیه‏2.
7) فرقان (25) آیه‏44.
8) منافقون (63) آیه‏3.
9) انفال (8) آیه‏75.
10) احزاب (33) آیه‏26.
11) سجده (32) آیه‏16.
12) فاطر (35) آیه‏28.
13) فتح(48) آیه 4 و 7.
14) انفال (8) آیه‏17.
15) منافقون (63) آیه‏7.
16) حشر (59) آیه‏2.
17) نهج البلاغه خطبه‏29.
18) انفال (8) آیه‏63.
19) بقره (2) آیه‏14.