برخي آيات را كه تأويلها و تفسيرهاي متفاوتي از آنها ارائه شده است، چگونه ترجمه كرده ايد؟ در مورد حروف مقطعه سكوت كرده ام مثلاً:
الف لام ميم است آغاز كار كه رمزي است از سوي پروردگار و اما در مورد آياتي كه مفسرين در تفسير آن، اتفاق نظر ندارند به تفاسير شيعه مراجعه كرده ام. مانند اين آيه:
لايعلم تأويله الاالله و الراسخون في العلم يقولون امنا به علماي شيعه معتقدند ‹‹راسخون في العلم›› تأويل را ميدانند و علماي اهل سنت بر اين عقيده اند كه راسخون في العلم تأويل آيات را نميدانند. من طبعاً در اين گونه موارد نظر شيعه را آورده ام:
ندانند جز عالمان و خدا
كه تأويل آنرا به وجهي سزا
ترجمه شما مورد تأييد كارشناسان اين فن قرار گرفته است؟ بله، همهِ كساني كه اثر را مطالعه كرده اند، آنرا تأييد كرده اند. از افتخارات من اين است كه آقاي خرمشاهي و آقاي محمدمهدي فولادوند كه از مترجمين و اساتيد و قرآن پژوهان برجسته محسوب ميشوند، ترجمه اينجانب را مطالعه و مورد تفقد خويش قرار داده اند.
ترجمه كدام آيات قرآن براي شما مشكلتر بود؟ آيه هاي مربوط به ارث كه بسيار مفصل بود.
بهتر نيست ترجمه منظوم قرآن در كتابهاي درسي مدارس نيز گنجانده شود؟ البته خيلي خوب است. همان سال اول چاپ كتاب، اين ترجمه در برنامه صبحگاهي مدارس گنجانده شد، و چون در ترجمهِ منظوم حفظ قرآن و يادگيري بهتر مفاهيم قرآني مؤثر است، شايسته است كه اين كار انجام شود.