بیا یاسین و الرحمن بخوانیم
ضحی و کوثرو فرقان بخوانیم


بیاای دل ببرنام علی را
که باهم سوره ی انسان بخوانیم