سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
˜Ï æÈáǐ
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 5 , از مجموع 5

موضوع: معیار اصولی و متناسب برای ازدواج

 1. Top | #1

  عنوان کاربر
  کاربر توقیفی
  تاریخ عضویت
  آذر 1391
  شماره عضویت
  4491
  نوشته
  732
  تشکر
  2,112
  مورد تشکر
  2,006 در 721
  دریافت
  0
  آپلود
  0

  معیار اصولی و متناسب برای ازدواج  اگر شناسنام
  ه تان را ورق بزنید چھار واقعه زندگي در آن آمده است: تولد، ازدواج، طلاق و فوت؛ كه فقط در ازدواج و طلاق مختاريد، بنابراين ازدواج را نبايد سرسري گرفت بلكه بايد با مطالعه و براساس معیارھاي حقیقي ھمسر را انتخاب كرد.

  قبل ازدواج حتماً با يك متخصص يا يك مشاور خِبره در امور خانواده و برخوردار از اطلاعات امروزي مشاوره كنید.

  اين كه مي گويند « علاقه بعداً پیدا مي شود » ،« به ھم عادت مي كنید » در همه جا صحیح نیست. زماني علاقه پیدا مي شود كه پايه و اساس ازدواج بر معیارھاي عقلاني استوار شده باشد. با عنوان ھاي :« دعواھاي پدر و مادرم مرا خسته كرده بود! » ، « ھمه دوستانم ازدواج كرده اند » ،« در تنگناي مالي بودم» و ... تن به ازدواج های تحمیلی و ناخواسته ندهید.

  اگر از دعواھاي والدينتان خسته شده ايد دنبال فكر و چاره اساسي باشید، براي فرار از محیط پر آشوب خانه ازدواج نكنید كه ممكن است شما ھم به ھمین مصیبت دچار شويد! براساس نیازھاي اقتصادي ازدواج نكنید اگر مھر و محبت كه پايه و اساس يك زندگي مشترك است وجود نداشته باشد ھمه چیز براساس تصادف و شانس پیش مي رود، شايد تصادفاً خوب پیش رود و شايد ھم برعكس؛ و به علت اين كه دوستانتان ازدواج كرده اند تن به ازدواج نا خواسته ندھید. نبايد بدون جھت اعتماد به نفستان را از دست دھید و نگران شويد كه مبادا كسي به سراغتان نیايد.

  در ازدواج علاوه بر ھمسر، شناخت بستگان و خويشاوندان وي نیز ضرورت دارد بنابراين وضعیت دوستان و اقوام بخصوص بستگان نزديك در ھمسر گزيني نبايد ناديده گرفته شود. 2.  

 3. Top | #2

  عنوان کاربر
  کاربر توقیفی
  تاریخ عضویت
  آذر 1391
  شماره عضویت
  4491
  نوشته
  732
  تشکر
  2,112
  مورد تشکر
  2,006 در 721
  دریافت
  0
  آپلود
  0

  پیش فرض  توصیه مشاوران به مراجعان :

  -1 در انتخاب ھمسر عجله و شتاب نكنید. اين امر را با بررسي و تحقیق انجام دھید.

  -2 در ھمسر گزيني وسواس به خرج ندھید؛ سعي كنید با ديده اغماض عوامل مختلف را بررسي و تصمیم گیري کنید.

  -3 چنانچه پدر و مادر و خانواده ھاي وابسته، سختگیري كنند براي متقاعد كردن آنھا از مشاور خانواده کمک بگیريد.

  -4 از ازدواج تحمیلي خودداري كنید.

  -5 در انتخاب ھمسر پس از بررسي معیارھاي طرف مقابل، وضعیت خود را با وي مقايسه كنید و در صورت ھماھنگي تصمیم گیري نمايید. بدون توجه به شرايط خود انتخاب ايده آلي نکنید.

  -6 در انتخاب ھمسر از پدر و مادر و خويشاوندان خود نظرخواھي كنید ولي مواظب باشید چون به علت عدم تخصص ممكن است نظر آنان تحت تأثیر معیارھاي خاص مناسب نباشد. حتماً با مشاور واجد شرايط مشورت كنید.

  -7 براي شناخت ھمسر از ھر دو روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده نمايید و حتماً قبل از خواستگاري، به طور مستقیم، از طريق مشاھده گفت و شنود، از او شناخت پیدا كنید.


 4. Top | #3

  عنوان کاربر
  کاربر توقیفی
  تاریخ عضویت
  آذر 1391
  شماره عضویت
  4491
  نوشته
  732
  تشکر
  2,112
  مورد تشکر
  2,006 در 721
  دریافت
  0
  آپلود
  0

  پیش فرض
  معیار اصولي و متناسب براي ازدواج

  (کدام معیار براي انتخاب ھمسر مناسب تر است )


  ضرورت چند نکته :


  خانواده ھر دو نفراز نظر فرھنگي و سنت ھاي رايج نزديك به ھم باشند.

  تا سر حد امكان، تمكن مالي دو خانواده متناسب با يكديگر باشد.

  اگر ھر دو نفر اھل يك شھر نیستند حداقل در ساير زمینه ھا و آداب و رسوم نزديك به ھم باشند.

  ديدگاه ھاي دو خانواده از نظر مذھبي – سیاسي – اجتماعي و معاشرت نزديك به ھم باشند.

  در خانواده دو طرف پدرسالاري يا مادرسالاري به صورت مطلق وجود نداشته باشد.

  تناسب جسمي – شكل – قیافه و اندام ھر دو نفر به ھم نزديك باشد تا حدي كه تفاوت ھاي موجود خیلي چشمگیر نباشد.

  از نظر سن و سال متناسب باشند و به اصطلاع عامه« به ھم بیايند » . از نظر میزان تحصیلات، اختلاف فاحش نداشته باشند.

  در انتخاب محل سكونت يا محل كار اختلاف سلیقه نداشته باشند.

  از نظر طرز تفكر و انديشه اجتماعي به ھم نزديك باشند.

  ديدگاھشان نسبت به زندگي يكسان باشد.

  تفاوت ھاي شخصیتي و خصوصیت ھاي رفتاري فاحشي نداشته باشند.

  تا آنجا كه مقدور است بھره ھوشي آنھا نزديك به ھم باشد.

  داراي ديدگاه ھاي سیاسي گرايش ھاي اعتقادي و افق ھاي فكري نزديك به ھم باشند.

  ھر دو نفر استقلال رأي داشته باشند؛ يعني شخصاً در امو ر زندگي تصمیم بگیرند نه با دھن بیني و تقلید از ديگران.

  از نظر تفكرات مذھبي در دو قطب مخالف ھم نباشند كه اين مورد بسیار مسئله ساز است. 5. Top | #4

  عنوان کاربر
  کاربر توقیفی
  تاریخ عضویت
  آذر 1391
  شماره عضویت
  4491
  نوشته
  732
  تشکر
  2,112
  مورد تشکر
  2,006 در 721
  دریافت
  0
  آپلود
  0

  پیش فرض  داشتن اختلافاتي در موارد اشاره شده گرچه زندگي را سخت مي كند و امكان تفاھم را به حداقل مي رساند ولي به شرطي كه طرفین اھل تغییر، رشد، تكامل و پیشرفت باشند، ھمزيستي را غیر ممكن نمي سازد
  .

  كساني كه در زندگاني خويش درجا مي زنند و به فكر پیشرفت نبوده و اھل تغییر و تحول نیستند بايد سعي كنند گرد ھمسري كه با او اختلافات طبقاتي و فرھنگي زيادي دارند نگردند. آموخته ھاي طول زندگي را مي توان تغییر داد .

  زيرا ھمه آنھا اكتسابي ھستند و كافي است غلط بودنش به فرد ثابت شود تا میل به تغییر آنھا فزوني يابد ولي عوامل روان شناختي و ساختاري شخصیت افراد را به سختي مي توان تغییر داد.

  تغییر اين گونه عوامل و مواردي كه در شخصیت آدمھاست در صورتي حاصل مي شود كه ھر دو طرف قبول كنند وجود تفاوت ھاي فاحش مسئله ساز است، پس شخص بايد تغییر كند.

  اين تغییرات نیاز به طول زمان، آموزش علمي، خواستن و به كاربردن تمرينات لازم دار د.

  كافي نیست؛ گذشت آگاھانه در زندگي و پاكسازي ذھن از تعصبات، « خواستن » تنھا نقش اساسي در تفاھم و سازندگي دارد.

  اين ھمه تلاش زماني ثمربخش است كه عشق و علاقه در میان باشد. عشق و علاقه زمینه ساز گذشت مي شود و نقش مؤثري در میل به تغییر آدمي بازي مي كنند.

  اگر اينھا نباشند ھیچ كس براي ھدفي اين چنین سخت تلاش نمي كند و اگر مھر و محبت باشد و سازندگي ھم در پي آن بیايد، آن وقت زندگي معناي واقعي اش را پیدا مي كند و اين مھم نیز میسر نیست مگر به لطف فداكاري ھر دو طرف؛ كه تغییر در يك طر ف ھرگز كافي نبوده و نیست .

 6. Top | #5

  عنوان کاربر
  کاربر توقیفی
  تاریخ عضویت
  آذر 1391
  شماره عضویت
  4491
  نوشته
  732
  تشکر
  2,112
  مورد تشکر
  2,006 در 721
  دریافت
  0
  آپلود
  0

  پیش فرض
  روش ھاي مطالعه براي انتخاب ھمسر


  روش ھاي مطالعه براي انتخاب ھمسر به دو گروه تقسیم شده است :

  الف : روش ھاي غیرمستقیم
  در ابتدا براي شناخت فرد مورد نظر بايد از افرادي كه با وي در تماس ھستند اطلاعاتلازم كسب شود .
  منابع كسب اطلاع به روش غیرمستقیم عبارت اند از:

  -1 ھمسايگان

  -2 خويشاوندان و دوستان خانواده

  -3 ھمكاران پدر و مادر و ساير اقوام

  -4 محل تحصیل و شغل

  -5 ھمكلاس ھا و…

  معمولاً كسي كه مي خواھد ازدواج كند بايد در اطراف و جوانب به تفحص و جستجو بپردازد و درباره خانواده و ھمكاران، ھمكلاسي ھا و دوستان فرد تحقیق و بررسي كند و از بین افراد ذي صلاح براي تكمیل اطلاعات خود اقدام كند. براي انتخاب بايد در زمینه ھاي اجتماعي – فرھنگي – تحصیلات – وضعیت مالي – اخلا ق و سن و شغل اطلاعات لازم كسب شود و فرد از نظر تطبیق وضعیت طرف مقابل با شرايط خودش بررسي ھاي كافي به عمل آورد.

  ب : روش ھاي مستقیم
  دين اسلام بررسي ھاي مستقیم زن و مرد را در صورتي كه قصد ازدواج داشته باشندمجاز دانسته است. پیغمبر اكرم (ص): در حديثي فرموده اند : «وقتي خداوند خواستگاري زني را به دل كسي انداخته باشد مانعي نیست كه او را بنگرد» .

  با توجه به مطالب فوق مطالعه حضوري از نظر ديدن و كسب اطلاعات قبل از ازدواج (اگر ھدف ازدواج باشد، نه كسب لذت) مانعي ندارد.اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi بر قالب منتشر شده از ویکی وی بی