پاورقي:

1- كاظم زاده، علي، تفاوت حقوق زن د نظام حقوقي ايران، ص 48.
2- همان ص 22
3- همان ص 195.

4-همان ص 21.
5- كتب نقد ش 12 ص 120
6- همان = ص 128
7- مرتضي، مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 145.
8- محسن، كديور، كفتگوي «نوانديشي ديني در حقوق زن»
9- سوره نساء ايه 124.
10- غافر، آيه 40
11- توبه، آيه 72.
12- نحل، آيه 97.
13- فتح، آيه 6-5.
14- حديد، ايه 12-13
15-احزاب، آيه 35.
16- آل عمران، 195.
17- حجرات آيه 13.