پی نوشت ها:1) البته این مسئله کلی نبوده و بعضا بیماری ها دارای اثرات مثبتی در روح و روان انسان
هستند که از جمله آنها می توان به پاکی و طهارت آن از گناه و ازتقاء درجه و شدت وجودی اشاره کرد.
این مسئله از مطالعه روایاتی که درباره آثار بیماری ها در افراد با ایمان آمده، فهمید می شود.


2) برای مثال ن. ک. "طب الائمه"، علامه سید عبدالله شبر.

3) بقره: 247.
4) عبس: 24.
5) درمان طبیعی، دکتر میشل موری، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی،ص 364.


6) سنن النبی صلی الله علیه وآله، علامه طباطبائی;، ص 172.
7) ن.ک: اسلام ومقتضیات زمان، استاد شهید مطهری، ج 2.
8) مؤمنون، آیه 51. 9) غررالحکم.
10) غررالحکم.

11) میزان الحکمه، ج 1، ص 117.
12) همان، ص 118.
13) ن. ک: دارو و درمان گیاهی، دکتر محمد صادق رجحان، ص 92.
14) درمان طبیعی، ص 335.

15) در روایات به این اثر ضد اضطراب گلابی اشاره شده است (طب الائمه ،ص 474).
16) بدیهی است که منظور از مطالب بالا این نیست که هر نوع اضطرابی رامی توان بوسیله خوردن
این مواد درمان کرد، بلکه بخشی از انواع مختلف این بیماری بوسیله آرامبخش های فوق قابل رفع هستند.
حجامت نیز از روش های درمانی خوبی است که در روایات وارده از ناحیه ائمه: و نیز در طب سنتی
از آن و آثارش بسیار یاد شده است و بجاست که متولیان امور بهداشتی و درمانی کشور بجای مبارزه بااین روش که روز به روز در حال گسترش است به اتخاذ یک برخورد منطقی و معقول باآن بپردازند.

17) همان، ص 350.
18) ن. ک: ورزش در اسلام، حسین صبوری.
19) میزان الحکمه، ج 8، ص 394.
20) نک به: کلام جسم، جودی جمیز، ترجمه دکتر آرین ابوک.


21) درآمدی به روانشناسی انسان، دکتر علی اکبر شعاری نژاد، ص 146.
22) همان.
23) درمان طبیعی، ص 400.
24) یونس: 67.

25) میزان الحکمه، ج 1، ص 258.
26) همان، ص 26