پی نوشت ها :


1-سوره آل عمران، آیه102.
2-سوره فاطر، آیه28.
3-سوره توبه، آیه128.
4-سوره آل عمران، آیه103.
5-سوره انفال، آیه 26.
6-سوره مائده، آیه64.
7-سوره توبه،‌ آیه49.
8-سوره کهف، آیه50.
9-سوره آل عمران، آیه85.
10-سوره مائده، آیه 50.
11-سوره نمل، آیه 27.
12-سوره مریم، آیه 5و6.
13-سوره انفال، آیه75.
14-سوره نساء، آیه11.
15-سوره بقره، آیه 180.
16-سوره انعام، آیه67.
17-سوره هود، آیه39.
18-سوره آل عمران، آیه144.
19-سوره توبه، آیه13.
20-سوره ابراهیم، آیه8.
21-سوره شعراء، آیه227.
22-سوره هود، آیات122-121.
23-سوره مریم، آیه6.
24-سوره نمل، آیه 16.
25-سوره یوسف، آیه18.
26-اشاره به سوره محمد، آیه24.
27-سوره غافر، آیه78.
28-ر.ک. فاطمه(ع)شادمانی قلب پیامبر(ص)، احمد رحمانی همدانی، ترجمه: دکتر حسین افتخار زاده، ص475.

منبع: جمعی از نویسندگان، (1387)، شهادت مادرم زهرا(س) افسانه نیست، قم، نشر عطر یاس.