حق مادررسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:
«حق پدر این است که از او در طول زندگی اطاعت کنی
و اما حق مادررا هرگز نمی توانی ادا کنی.

حتی اگر به تعداد شن های بیابان و قطره های باران، روزها در
خدمتش بایستی، تنها به جای زحمات طاقت فرسای دوران بارداری او نخواهد بود».

شخصی به پیامبر از کج خلقی مادر شکایت کرد
حضرت فرمود: «او در آن نُه ماه که بار تو را تحمل می کرد و
آن دو سال که تو را شیر داد و شب هایی که بیداری کشید
و روزهایی که برای تو تحمل تشنگی کرد، کج خلق نبود».

مرد گفت: من جزای زحماتش را پرداخته ام و او را دوبار بر
دوش گرفته و به حج برده ام.

حضرت فرمود:
«حتی جزای یک ناله او را هنگام وضع حمل نپرداخته ای».