منابع و مواخذ

۱- شهید مرتضی مطهری "مجموعه آثار" ج‏ ۱۹ ص ۱۳۰
http://www.ksabz.net/paper.asp
۲- منزلت زن از منظری دیگر، هادی قطبی، ص ۱۸-۱۶
۳- تفسیر نمونه، ج ۱۷، ص ۳۱۳
۴ - شخصیت وحقوق زن در اسلام(۳) - زن و آزادی - فصل اول: آزادی زن از دیدگاه اسلام
http://www.qomicis.com/farsi/library...ehnahaii/women
۵- همان منبع
۶- کوثر قرآن عباس کوثری ماهنامه کوثر شماره ۸
http://www.rahpouyan.com
۷- جلوه‏هایی از اندیشه اسلامی، محسن عابدی، ص ۶۹
۸- آزادی از دیدگاه امام خمینی، ص ۴۷
۹- اسلام، حقوق و آزادی‏های اساسی انسان و مسئله حقوق بشر، مصطفی الرافعی، ص ۶۰-۵۹
۱۰- "کرامت زن در قرآن و سخن امام خمینی(ره) به قلم نهله غروی نائینی.
http://www.iwna.ir/shownews.
۱۱-مسئله حجاب، مرتضی مطهری، ص ۱۰۰

۱۲- همان منبع ص ۷۹ -۷۸
۱۳- "کرامت زن در قرآن و سخن امام خمینی(ره) به قلم نهله غروی نائینی.
http://www.iwna.ir/shownews.
مریم ابدالی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی