پسر طلحه
در کوچه ها
به علی بن الحسین
با نیشخند گفت

"چه کسی پیروز شد؟"

آقا با سربلندی جوابش داد
"در اذان و اقامۀ نمازت
خواهی فهمید.."