بچه ها، اربعین روزیه که حضرت زینب و دیگر اسیران
بعد از چهل روز که از عاشورا می گذشت

دوباره به کربلا اومدن و مرقد امام حسین علیه السلام
و یارانش رو زیارت کردن.


در اون روز، حضرت زینب وقتی به مزار برادرش
امام حسین علیه السلام رسید، به یاد روز عاشورا افتاد

و اشک از چشمانش جاری شد و با برادرش از رنج هایی
که کشیده بود حرف زد و از دست دشمن شکایت کرد.