پى ‏نوشت ها :

1. همان ، ص .416
2. وسايل ، ج 15، ص .325
3. بحار الانوار ، ج 69، ص .63
4. همان ، ص 179، البته جمله «صدق اخوك» در اين مأخذ نيست.
5. همان ، ص 197: «ايزنى الزانى...»
6. وسايل ، ج 15، ص .324
7. با اين عبارت يافت نشد. مضمون آن : همان، ج 20، ص .310
8. معانى الاخبار باب معنى حقيقت ايمان ، ص 189، و نيز بحار الانوار، ج 72، ص .40
9. سوره انفال ، آيه .2
10. سوره بقره ، آيه .3
11. غرر الحكم ، ج 2، ص .47
12. وسايل ، ج 16، ص .25