گذری بر زندگی و شهادت مرتضي آويني ؛ سيد شهيدان اهل قلم