نماهنگ بسیار زیبا و فوق العاده
ویژه عید غدیر
بسیار زیبا


غیر از علی که خوانده محمد برادرش
غیر از علی که فاطمه بوده است همسرش

غیر از علی که داده خدا فتح خیبرش
غیر از علی که بوده نبی مدح گسترش

...