افزون براین صفت های برگزیده،
این دختر با پدر خود رابطه ای خوب، صمیمی و دوستانه دارد
و خیلی راحت و دوستانه به پدرش می گوید
که موسی را استخدام کند.

این خواهش هم چنین این نکته را می رساند که اگر شرایط و فرصت مناسب
برای آن دختران فراهم گردد تا دیگر برای کار سخت از خانه بیرون نروند،
بهتر است، که استخدام موسی می تواند این موقعیت را به آنان بدهد.

به هرحال، موسی (علیه السلام) و دختران مؤمن مدینی
به عنوان دو الگوی جوان برای پسران و دختران مؤمن،
در قرآن آورده شده است. در ادامه ی این ماجرا می آید
که حضرت موسی (علیه السلام) با یکی از این
دختران مؤمن ازدواج می کند.


بنابراین پاداش حیا، عفت، جوان مردی و غیرت،
دست یافتن به ازدواجی مبارک،
زیبا و مناسب است.نویسنده: ثریا سلیمانی فرد
مجله بشارت

تنظیم کننده : سید مهدی موسوی

سایت اهل البیت