اما اگر میوه قاچاقی وارد نشود، بازاریان با همکاری آقایان مسؤل ، پوست کله همه را قلفتی می کنند
اژدهایی که قاچاقی وارد ایران شد +عکس