در سـپاه پاسـداران برای درجـات سرتیپ دومـی و به بالا از لـقب "سـردار"
و در ارتـش و نـیروی انتظامی از عنوان" امیر" استفاده می شود.
در ضمن اگر می بینید که برای مثال فرمانده ناجا سردار خوانده می شود به این دلیل است که از سپاه پاسداران به ناجا منـتقل شده و افـسران ارشـد دانشکده ای ناجا که در حال رسیدن به درجات سرتیپ دومی و به بالا هستند از زمان رسیدن به آن درجه امیر می شوند و نه سردار.
منبع : سایت و انجمن بسیجیان