پی نوشت ها:

1. اعراف / 146.
2. آل عمران / 14.
3. بقره/ 34
4. کرامات و مقامات عرفانی امام موسی بن جعفر؛
سید علی حسینی قمی، نبوغ چاپ دوم 1382.


سید عبدالحمید طباطبایی/ کارشناس حوزه
بخش قرآن تبیان