دلخوری شهید حسین مشتاقی از شایعات« مدافعان حرم بخاطر پول میروند؟! حاضری از زن و بچت بگذری؟! »
مقایسه ی فيش حقوقي "شهيد خان طومان" با "خان تومان"