خواهش ما از جنابت یا اله
عفو و آمرزش ز تقصیر و گناه

ده قرار از جمله مستغفرین
ما گنه كاران و جمع رو سیاه

ای كه قلب بندگان در دست تواست
ز آب رحمت شوی این حال تباه

هم مقرر از عباد صالحین
كن تو ما را ای تو رب ما سواه

هم چنین اندر عداد قانتین
مردمان صالح قرب اكتباه

منتهای لطف باشد كز كرم
در مكان قرب بدهی جایگاه

در شمار دوستانت بشمری
در بساط خود دهی ما را پناه

گرچه ما قابل نه ایم آنجا رویم
اصل مطلب هست بر ما اشتباه

هر كسی را مجلسی مأوا بود
از رئیس و لشكر و خیل و سپاه

ای خدا بر رأفت و رحمت قسم
كین دعا را كن قبول بارگاه