نکات در این آیه


1.در این آیه خطاب به مردان بتنهایی تذکر داده نشده است.
2.فعل امر در ابتدای ایه آمده است که دلالت بر وجوب می‌کند.

3. کلمه" غض" به معنای روی هم نهادن پلک‌های چشم است،
4.و کلمه" ابصار"جمع بصر است که همان عضو بیننده باشد .

5.کلمه" من" در جمله" مِنْ أَبْصارِهِمْ" برای ابتدای غایت است، و یا برای بیان جنس، و یا تبعیض باشد که هر یک را مفسری(9) گفته، و معنایش این است که مؤمنین چشم پوشی را از خود چشم شروع کنند....


بایدها و نبایدهای اجتماعی نگاه از دیدگاه اسلام