اى آتش، اینک با تو هستم.
اینان به خدا و پیامبر معتقد نیستند
تا حرمت عزیزان وحى را پاس بدارند!
تو مسوزان عزیزان این خانه را!
اینان داغدیده اند.

تازه عزیز خود پیامبر بزرگ
صلى اللَّه علیه و آله را از دست داده اند.

بگذار با غم خود بسوزند.
تو بر سوز آنان مَیَفزا.

اهل خانه در محاصره اند.
هجوم مردم! هجوم آتش!
هجوم دود! هجوم فریاد!

بچه ها وحشت مى کنند.
اینقدر زبانه مکش!

مادر را و محسن را که پشت در هستند مواظب باش!
از عرش، این خانه را مى نگرند!
اینجا جاى آتش نیست!


ویژه نامه شهادت حضرت محسن بن علي(ع) ** یاس پرپر**