محبت نیرومندترین قدرتی است که جهان در اختیار خود دارد
و در عین حال ساده ترین نیرویی است که بتوان تصور کرد.

(ماهاتما گاندی)