امروز دوشـنبه


ذکر اول امروز :


یا قاضِیَ الحاجاتِ

صد مرتبهذکر دوم امروز :

یا لَطیفُ


صد و بیست و نه مرتبهذکر سوم امروز :


یا فَردُ یا صَمَدُ

هزار مرتبه