با تأمین دیگر نیازهای کودک مانند نیاز به بازی
و هیجان، آموزش های خود را اثربخش تر کنید.