اخبار MBA
• Asia-Inc
www.asia-inc.com

• AsiaWeek
www.asiaweek.com

• Business Week
www.businessweek.com

• Canadian Business
www.canadianbusiness.com

• Financial Times
www.ft.com

• US News World Report
www.usnews.com

• Wall Street Journal
www.wsj.com
منابع:
سايت سازمان مديريت صنعتي
دفترچه کنکور سراسري ارشد۸۳
آشنايي با رشته تحصيلي mba