۱۰ . تا گرسنه نشود نخورد و به هنگام خوردن خود
را سنگین نکند بلکه با میل به غذا برخیزد