کتابشناسی


قرآن مجید.
نهج البلاغه.
ابراهیمی، محمد حسین، تحلیلی نو بر عقاید وهابیان، قم، 1370.
ابن عبدالوهاب، سلیمان، الصّواعق الالهیة، استانبول، 1407ق/1986م.
ابن مرزوق، أبو حامد، التوسل بالنبی و بالصالحین، استانبول، 1986م/1407ق.
مقالات و بررسیها » شماره 73 (صفحه 27)
امین، سیدمحسن، کشف الارتیاب (تاریخچه و نقد و بررسی عقاید و اعمال وهابی ها)، به کوشش سیّد ابراهیم سیّد علوی، تهران، 1367.
حسین خَلَف، الشیخ خزعل، تاریخ الجزیرة العربیة فی عصر الشیخ محمدبن عبدالوهاب (حیاة الشیخ محمد بن عبدالوهاب)، بیروت، 1968م/1388ق.
الزهاوی، افندی صدقی، الفجر الصادق (فی الردّ علی منکری التوسل والکرامات والخوارق)، استانبول، 1984م.
زینی دَحلان، سیداحمد، فتنه وهابیت ، ترجمه همایون همتی، نشر مشعر، بی جا، بی تا.
سعید، امین، سیرة الامام الشیخ محمدبن عبدالوهاب، مکة، 1384ق.
قزوینی، سیّد محمدحسن، فرقه وهابی و پاسخ به شبهات آنها، ترجمه علی دوانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1366.
النقشبندی الدیرشوی، محمد نوری شیخ رشید، رُدود علی شبهات السَّلفیة، مطبعة الصباح، بی جا، 1987م.
الیاسینی، أیمن، الدّین و الدولة فی المملکة العربیة السعودیة، نقله الی العربیة: الدکتور کمال الیازجی، دارالساقی، 1978م.
Encyclopedia of Modern Islamic World, New York,Oxford University, 1995.


منبع : مجله مقالات و بررسیها - تابستان 1382 - شماره 73 (دفتر دوم) , کرمانی، طوبی