ـ عبادت ها و تمرین های مکرر که در دین مقدس اسلام
توصیه شده، نوعی ورزش روحی است.