می‏توانيد بگيريد ، به اينكه به مردم حالی كنيد كه منافع همگانی اين جور
اقتضا می‏كند و ديديد كه به اين سخن، اين ايراد وارد بود كه بله، به مردمی‏
كه از نظر قدرت متساوی هستند می‏شود چنين حرفی را گفت ، ولی در مورد آن‏
كسی كه زورمند است اين اخلاق كارگر نيست بلكه او را تشويق می‏كند به ضد
اخلاق ، چون می‏گويد اصلا معيار منافع است ، او مجبور است اخلاقی باشد ولی‏

323


(( پایان))