حکايت چهل و يکم
اسکندر رومي را پرسيدند: ديار مشرق و مغرب به چه گرفتي که ملوک پيشين را خزاين و عمر و ملک و لشکر بيش ازين بوده است و ايشان را چنين فتحي ميسر نشده؟ گفتا: بعون خداي عزوجل هر مملکتي را که گرفتم رعيتش نيازردم و نام پادشاهان جز بنکويي نبردم.

بزرگش نخوانند اهل خرد
كه نام بزرگان به زشتى برد