پی نوشت ها

1- سوره احزاب (33) آیه 2.
2- سوره قلم (68) آیه 4.
3- میزان الحکمه، ج 1، ص 78.
4- سنن النبی، ص 58.
5- مکارم الاخلاق، ص 5.
6- سوره نازعات (79) آیه 40 و 41.
7- سوره جاثیه (45) آیه 23.
8- سوره حشر (59) آیه 19.
9- سوره علق (96) آیه 14.
10- سوره منافقون (63) آیه 9.
11- سوره حدید (57) آیه 4.
12- سوره اعراف (7) آیه 206.
13- سوره عنکبوت (29) آیه 17.
14- سوره اسراء (17) آیه 23 و 24.
15- سوره لقمان (31) آیه 14.
16- سوره توبه (9) آیه 120.
17- سوره مریم (19) آیه 54.
18- سوره مائده (5) آیه 119.
19- بحارالانوار، ج 73، ص 203.
20- سوره آل عمران (3) آیه 159.
21- میزان الحکمه، ج 3، ص 139.
22- سوره حجرات (49) آیه 12.
23- سوره آل عمران (3) آیه 159.
24- سوره فرقان (25) آیه 63.
25- سوره لقمان (31) آیه 18 و 19.
26- سوره ابراهیم (14) آیه 34.
27- سوره بقره (2) آیه 40.
28- سوره ابراهیم (14) آیه 7.