معرفی کوتاه

این فهرست بر اساس سال تولد مراجع کنونی شیعیان تنظیم شده است.
ردیف نام تولد ساکن ردیف نام تولد ساکن
۱ لطف‌الله صافی گلپایگانی متولد: ۱۲۹۷ش قم ۱۴ عبدالله جوادی آملی متولد: ۱۳۱۲ش. قم
۲ حسین وحید خراسانی متولد: ۱۳۰۰ش قم ۱۵ حسین مظاهری متولد: ۱۳۱۲ش. اصفهان
۳ سید محمد حسینی شاهرودی متولد: ۱۳۴۴ق قم ۱۶ یدالله دوزدوزانی متولد: ۱۳۱۴ش قم
۴ سید علی حسینی سیستانی متولد: ۱۳۱۰ش (۱۳۴۹ق) نجف ۱۷ سید محمدسعید حکیم متولد: ۱۳۱۴ش (۱۳۵۴ق) نجف
۵ حسین نوری همدانی متولد: ۱۳۰۴ش. قم ۱۸ یوسف صانعی متولد: ۱۳۱۶ش قم
۶ ناصر مکارم شیرازی متولد: ۱۳۰۵ش. قم ۱۹ محمدعلی گرامی قمی متولد: ۱۳۱۷ش (۱۳۵۷ق) قم
۷ سید محمدصادق روحانی متولد:۱۳۰۵ ش (۱۳۴۵ق) قم ۲۰ سید کاظم حسینی حائری متولد: ۱۳۱۷ش (۱۳۵۷ق) قم
۸ سید موسی شبیری زنجانی متولد:۱۳۰۶ش (۱۳۴۶ق) قم ۲۱ سید علی خامنه‌ای متولد: ۱۳۱۸ش (۱۳۵۸ق) تهران
۹ قربانعلی محقق کابلی متولد: ۱۳۰۷ش (۱۳۴۶ق) قم ۲۲ سید محمدعلی علوی گرگانی متولد: ۱۳۱۸ش (۱۳۵۹ق) قم
۱۰ عباس محفوظی متولد: ۱۳۰۷ش (۱۳۴۷ق) قم ۲۳ بشیر حسین نجفی متولد: ۱۹۴۲م. هند نجف
۱۱ جعفر سبحانی تبریزی متولد: ۱۳۰۸ش (۱۳۴۷ق) قم ۲۴ سید محمدتقی مدرسی متولد: ۱۳۲۴ش (۱۳۶۴ق) کربلا
۱۲ محمداسحاق فیاض متولد: ۱۳۴۸ق. نجف ۲۵ سید محمود هاشمی شاهرودی متولد: ۱۳۲۷ش قم
۱۳ محمدحسین نجفی متولد: ۱۳۱۱ش پاکستان